1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Je bent een Parel B.V. en een cliënt waarop Je bent een Parel B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Je bent een Parel B.V.

 1. De medewerkers van Je bent een Parel B.V. zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
 3. De medewerkers van Je bent een Parel B.V. zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De medewerkers van Je bent een Parel B.V. zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Je bent een Parel B.V. melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Je bent een Parel B.V. het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Je bent een Parel B.V. moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden indien mogelijk.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
 3. De schoonheidsstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. De schoonheidsstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Betaling

 1. Je bent een Parel B.V. vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de studio of de website.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 9% of 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen, via Maestro of Creditcard betaling.
 5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.
 6. Cadeaubonnen zijn 6 maanden geldig vanaf de dag van aankoop.

6. Aansprakelijkheid

 1. Je bent een Parel B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Je bent een Parel B.V. is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Je bent een Parel B.V. is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de studio.
 3. Je bent een Parel B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan door een Zelfstandige die een stoel huurt bij Je bent een Parel B.V. De Zelfstandige kan voor dergelijke schade direct aansprakelijk gesteld worden.

7. Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Je bent een Parel B.V..
 2.  Je bent een Parel B.V. moet de klager binnen 5 werkdagen een adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Je bent een Parel B.V. de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Je bent een Parel B.V. het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 5. Indien Je bent een Parel B.V. en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie

 1.  Je bent een Parel B.V. geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
 2.  Na een behandeling kan de huid een gebruikelijke reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
 3.  Deze garantie vervalt indien:
 • De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
 • De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
 • De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Geheimhouding

 1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Specialisatie

 1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden kunnen een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed worden.
 2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de medewerker van Je bent een Parel B.V..
 3. De medewerker van Je bent een Parel B.V. zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
 4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
 5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
 6. Je bent een Parel B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

11. Beschadiging en/of diefstal

 1. Je bent een Parel B.V. heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten heeft beschadigd.
 2. Je bent een Parel B.V. meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de studio te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Je bent een Parel B.V. het recht de cliënt de (verdere) toegang tot de studio te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Je bent een Parel B.V. wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van de Branchevereniging Schoonheidsverzorging.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de code van de Branchevereniging Schoonheidsverzorging.

13. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Je bent een Parel B.V. en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Je bent een Parel B.V. en zijn ook in de studio beschikbaar.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.